มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ International Health Policy Program Foundation
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพ และการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • เพื่อสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของสถาบัน และบุคคลในด้านการวิจัยระบบสาธารณสุข และการพัฒนานโยบายทางสุขภาพ
 • เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภายในและระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายสุขภาพ
 • เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสุขภาพ และระบบสาธารณสุข
 • เพื่อร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆในการดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
 • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
 • เพื่อทำหนังสือค้า

พันธกิจ Mission

 • พัฒนาความเข้มแข็งของนักวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ
  Strengthen human resource’s capacity in health policy and system research

 • วิจัยนโยบายและระบบสุขภาพที่สำคัญและสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของประเทศและสากล
  Conduct health policy and health system research to address priority health problems at national and international level

 • ผลักดันการตัดสินใจทางนโยบาย โดยใช้หลักฐานทางวิชาการ
  Integrate research findings into policy processes in order to encourage evidence-based policy decisions
                                  
 

 


       Copyright ? ihppf.ihpp.thaigov.net 2011 All rights reserved                   Home     About     Reports     Board      Contact