มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

  • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพ และการพัฒนาระบบสุขภาพ
  • เพื่อสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของสถาบัน และบุคคลในด้านการวิจัยระบบสาธารณสุข และการพัฒนานโยบายทางสุขภาพ
  • เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภายในและระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายสุขภาพ
  • เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสุขภาพ และระบบสาธารณสุข
  • เพื่อร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆในการดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

การจดทะเบียนมูลนิธิ
คำแนะนำการขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเป็นนิติบุคคล1. กฏกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดำเนินกิจการ และการทะเบียนมูลนิธิ 2545

อ่านต่อ

 


       Copyright © ihppf.ihpp.thaigov.net 2011 All rights reserved                   Home     About     Reports     Board      Contact